top of page
 • de Mihaela Arsene

Finanțările nerambursabile pentru IMM-uri traduse pe românește: La pomul lăudat să nu te duci cu s


Mult așteptatele finanțări nerambursabile, menite să ajute la relansarea economiei și-au făcut apariția cu surle și trâmbițe prin O.U.G. 130/2020. Din expunerea de motive realizezi cât de preocupat este statul român de necesitățile mediului de afaceri, cum își amintește el de toți antreprenorii necăjiți, ale căror activități au fost afectate de răspândirea virusului SARS-CoV-2 și începi să speri că s-a gândit și la tine sau măcar la câțiva dintre colaboratorii tăi ( că dacă lor le merge bine sunt șanse să îți meargă și ție binișor). Dar ce să vezi, imediat ce treci de partea introductivă, intri sub un duș rece și te trezești rapid din visare. Deși la o primă vedere formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile apar atractive și ușor accesibile, în realitate ele nu sunt pentru oricine : microgranturile nu pot fi accesate de firmele cu salariați, iar granturile pentru capital de lucru nu pot fi accesate de toți cei care au fost afectați de pandemie, din lista de CAEN-uri lipsesc mai multe domenii de activitate, în schimb apar unele, care la o primă vedere, nu par să fi fost afectate direct de criză. Dar să lăsăm poveștile și să vedem care sunt măsurile de sprijin și condițiile care trebuie îndeplinite:


A - MICROGRANTURI în valoare de 2.000 euro acordate o singură dată, sub formă de sumă forfetară . Acestea sunt în valoare totală de 100.000.000 euro (deci 50.000 de finanțări), cererile de finanțare depuse urmând a fi selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate (primul venit-primul servit).


Întreprinderile mici și mijlocii beneficiare pot avea orice domeniu de activitate ( nu există listă privind CAEN-urile eligibile), dar trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

 • NU au avut salariați la data de 31 decembrie 2019 ( tu ai avut salariați? Da = ghinion, pe ăștia cu salariați i-a tot ajutat statul în perioada de urgență prin bălăriile șomajului tehnic),

 • Au desfășurat activitate pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare,

 • Au avut o cifră de afaceri în anul 2019 de cel puțin 5.000 euro (curs BNR la data depunerii cererii de finanțare)

 • Își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea finanțării.

Beneficiarii pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile doar pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

 • achiziția de materii prime, materiale, mărfuri,

 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv pentru chirie, conform contractului încheiat;

 • achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

 • achiziția echipamentelor de protecție medicală împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

 • achiziția de obiecte de inventar, mijloace fixe necesare pentru reluarea activității curente;

 • plata datoriilor către bugetul statului.

Beneficiarii vor depune o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma faptul că utilizarea finanțării în alte scopuri decât cele prevăzute in ordonanța de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor aferente.

Beneficiarul ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă dă dreptul autorității competente să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant.


B - GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU acordate sub formă de sumă forfetară reprezentând 15% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2019.

Prin capital de lucru se înțelege diferența dintre activele curente și datoriile curente ale unei întreprinderi, iar grantul pentru capital de lucru reprezintă o finanțare nerambursabilă acordată beneficiarilor, pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, fiind destinată IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, dar care poate fi utilizată doar pentru îndeplinirea anumitor scopuri .


Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

 • dacă cifra de afaceri aferentă anului 2019 este cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

 • dacă cifra de afaceri aferentă anului 2019 este cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri,

 • dacă cifra de afaceri de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Granturile pentru capital de lucru se acordă IMM-urilor care au următoarele domenii de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2 din OUG 130/2020 pe care o gasiti aici.


Trebuie verificate cu atenție codurile CAEN autorizate la Registrul Comerțului cu cele menționate în lista de mai sus ! - din lista de CAEN-uri lipsesc mai multe domenii de activitate, în schimb apar unele, care la o primă vedere, nu par să fi fost afectate direct de criză.


De asemenea, cererile de finanțare depuse sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate (primul venit-primul servit).


Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au obținut certificat de situații de urgență (se pare că în perioada 1 august-15 septembrie 2020, se mai eliberează certificate de situații de urgență, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic cum că a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau prin întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate) ;

 • au înregistrat profit din activitatea de exploatare, în unul din ultimii 2 ani anteriori depunerii cererii de finanțare pentru obținerea grantului (adică în 2019 sau 2018) ;

 • dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

 • mențin numărul de salariați sau, după caz, suplimentează numărul de salariați față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția sezonierilor sau/și zilierilor.(aici așteptăm publicarea ghidului solicitantului unde să sperăm ca lucrurile vor fi mult mai clare).

Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, doar pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

 • achiziția de materii prime, materiale, mărfuri,

 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv pentru chirie, conform contractului încheiat;

 • achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

 • achiziția echipamentelor de protecție medicală împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

 • achiziția de obiecte de inventar, mijloace fixe necesare pentru reluarea activității curente;

 • plata datoriilor către bugetul statului.

Beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă dă dreptul autorității competente să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru.C - GARANTURI PENTRU INVESTIȚII PRODUCTIVE acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții necesare pentru extinderea / reabilitarea / modernizarea capacităților de producție existente sau realizarea unor capacități de producții noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor, în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare;


Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.


Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor(anexa 4) și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României. Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM-POC, și includ:criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții, criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții, raportul între profitul operațional și grantul solicitat, apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate în care în anul 2019 importurile au fost mai mari decât exporturile și au avut o contribuție la soldul negativ al balanței comerciale.


Domeniile de investiții(anexa 3) susținute includ:

 • industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;

 • industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;

 • energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;

 • construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;

 • servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;

 • servicii de îngrijire și întreținere corporală;

 • servicii de reparații și întreținere;

 • turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;

 • confecții metalice/lemn/mobilier;

 • confecții textile/pielărie;

 • industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;

 • industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;

 • servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;

 • servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;

 • comerț.

Granturile pentru investiții se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

 • au înregistrat profit din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

 • realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;

 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare pentru regiunea București-Ilfov , respectiv 15% din valoarea proiectului de investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate;

 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

Beneficiarii din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile și pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;

b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția celor pentru taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative sau in interes propriu ale operatorului economic ;

c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.


Din granturile pentru investiții nu se finanțează:

 • cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;

 • cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;

 • orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute.79 views0 comments
bottom of page