top of page
  • Writer's pictureMihaela Arsene

EȘALONAREA LA PLATĂ SPECIALĂ
Eșalonarea la plată introdusă, prin O.U.G. 181/2020, se aprobă pentru o perioadă de cel mult 12 luni și vizează obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență s-a împlinit după data declarării stării de urgență (16 martie 2020) și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.


Pentru a beneficia de eșalonarea la plată, debitorul trebuie să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

De asemenea, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:

  • să nu se afle în faliment sau dizolvare,

  • să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală,

  • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară,

  • să aibă depuse toate declarațiile fiscale.


Pe perioada de valabilitate a eșalonării, decizia de eșalonare la plată poate fi modificată, de cel mult două ori, la cererea debitorului, prin includerea în eșalonare a altor obligații fiscale.


Pe perioada pentru care au fost acordate eșalonări la plată se datorează și se calculează dobânzi la nivelul de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la 25 decembrie 2020 inclusiv.


Pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eșalonare la plată.


Cererea debitorului se soluționează de organul fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eșalonare la plată ori decizie de respingere, după caz.


Pot beneficia de aceste înlesniri la plată si debitorii care la data depunerii cererii de eșalonare la plată au în derulare alte eșalonări la plată .


59 views0 comments

Comments


bottom of page