top of page
 • de Mihaela Arsene - expert contabil

Si daca este decembrie – gandul ne zboara la sărbători, colindători, cozonaci si INVENTAR !


Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecărei entităti, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situatiilor financiare anuale.


Inventarierea este obligatorie la începutul activitătii, cel putin o dată în cursul anului pe parcursul functionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activitătii, precum si în următoarele situatii:

 • la cererea organelor de control,

 • ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune,

 • ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;

 • cu prilejul reorganizării gestiunilor;

 • ca urmare a calamitătilor naturale sau a unor cazuri de fortă majoră;


Administratorul societatii raspunde pentru buna organizare a inventarierii. In acest sens el trebuie:

 • Sa aprobe proceduri privind inventarierea.

 • Sa desemneze, prin decizie scrisa, comisia de inventariere. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii, contabilii care tin evidenta gestiunii respective si nici auditorii .

 • Sa asigure masuri pregatitoare inventarierii, necesare pentru desfasurarea acesteia in bune conditii.

 • Sa aprobe procesul verbal privind rezultatele inventarierii .


Comisia de inventariere stabileşte stocurile faptice prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, determină diferenţele cantitative şi/sau valorice şi completează listele de inventariere. Rezultatul inventarierii se inscrie de catre comisia de inventariere in procesul verbal de inventariere care este aprobat de administrator, iar apoi se completeaza Registrul-inventar, care este unul dintre registrele contabile obligatorii.Pe baza registrului-inventar şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar se întocmeşte bilanţul, parte componentă a situaţiilor financiare anuale, ale cărui posturi trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, stabilită pe baza inventarului.


 • Reglementări aplicabile

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 1802/2014 cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 2634/2015, cu completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea normelor privind efectuarea inventarierii;


42 views0 comments
bottom of page