top of page
 • de Mihaela Arsene

Casele de marcat electronice fiscale

Conform OMFP 627/2018, începand cu data de 01.11.2018 micii contribuabili , respectiv cu data de 01.09.2018 marii contibuabili si contribuabilii mijlocii vor fi sanctionati daca nu utilizeaza case de marcat electronice fiscale.

Ce trebuie sa stim?

 1. Cine are obligatia sa utilizeze case de marcat?

Toti operatorii economici care încaseaza cu numerar, tichete de valoare sau prin card contravaloarea:

 • bunurilor livrate cu amănuntul, (Atentie! Verificati codurile CAEN autorizate in Registrul Comertului!)

 • prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie (persoane fizice).

cu urmatoarele excepții importante ( cand se poate emite doar chitanta):

 • activităţile desfăşurate ca profesii liberale: medici, experti, avocati, psihologi, notari, traducatori, detectivi

 • comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori şi prin corespondenţă (curier)

 • livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale

 • comerţul ocazional cu produse agricole efectuat de către producătorii agricoli individuali, în piete si targuri

 • vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;

 • transportul public de călători

 • activităţi ce presupun bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri, parcari

 • activităţile de asigurări

 • vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase

 • serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;

 • vânzarea pachetelor de servicii turistice

 • efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe

2. Casa mea de marcat este buna sau trebuie sa achizitionez alta casa de marcat?

Trebuie sa va informati daca dispozitivul de care dispuneti poate fi adaptat pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) dinOG28/1999 sau achizitionati un aparat de marcat electronic fiscal model nou.

3. Ce urmeaza – care este procedura?

Indiferent daca aparatul de marcat se poate adapta sau trebuie sa achizitionati unul nou aveti obligatia sa obtineti Numarul Unic de Identificare al aparatului de marcat electronic fiscal, prin completarea si depunerea cererii de atribuire a numarului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale. Utilizatorii caselor de marcat pot solicita "Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale" organului fiscal în a cărui rază teritorială urmează să fie instalate aparatele..

4. Cum se depune cererea de obtinere a numarului unic de identificare ?

Cererea se depune în format hartie sau se poate transmite on-line prin intermediul Spatiului Privat Virtual( SPV) -Cerere C801.

Indiferent de formatul în care este completată și de modalitatea de transmitere, cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente, în copie certificată cu originalul:

 • factura şi documentul de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate/ de contractul de leasing financiar,

 • procesul-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal;

 • actul de identitate al reprezentantului legal înscris în cerere, precum și actul de identitate cu care se legitimează împuternicitul, dacă este cazul;

 • certificatul de garanție al aparatului de marcat electronic fiscal.

 • declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau privind desfăşurarea activităţii în regim ambulant ori în regim de taxi, după caz.

 • declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoţită de copia autorizaţiei taxi, după caz,

 • împuternicirea în original, dacă cererea a fost depusă prin împuternicit .

5. Numărul unic de identificare alocat fiecărui dispozitiv:

 • Este comunicat utilizatorului prin „Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale”.

 • Numărul unic de identificare este înscris de către tehnicianul de service în memoria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal la instalarea acestuia.

Operaţiunea de fiscalizare se efectuează în momentul instalării aparatului la utilizator. Instalarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate:

 • activităţilor cu caracter ambulant se face la sediul/domiciliul fiscal al utilizatorului;

 • de taximetrie se face la sediul distribuitorului autorizat sau al unităţii acreditate pentru service, după caz.

6. După instalare aparatului de marcat electronic fiscal se întocmeşte "Declaraţia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale", în 4 exemplare, semnată de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi de tehnicianul de service care a efectuat instalarea:

-1 exemplar ramane în arhiva utilizatorului,

-1 exemplar se transmite de către utilizator, a doua zi, organului fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat,

-2 exemplare raman la unitatea de service.

Atentie !!!

După instalarea aparatului de marcat electronic fiscal, înainte de începerea activității:

•Toti utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale, prezintă organului fiscal competent (sediu) unde depun declarațiile, registrul special al casei de marcat, în vederea sigilării si stampilarii.

•Toti utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale ( cu excepția taximetristilor), prezintă organului fiscal în raza caruia a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal:

 • registrul special al casei de marcat, pentru a-l viza pe ultima pagină,

 • cartea de intervenţii a casei de marcat pentru a înscrie în aceasta numărul de pagini, aplicând ştampila.

7. Utilizatorii informează organul fiscal competent - prin transmiterea unei notificări, formular F4105 - cu privire la apariţia uneia dintre următoarele situaţii:

 • schimbarea locului de utilizare a aparatului între puncte de lucru ale aceluiaşi operator economic;

 • furtul/dispariţia/distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal;

 • înstrăinarea aparatului de marcat electronic fiscal;

 • închiderea punctului de lucru;

 • lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea societăţii sau altele, după caz;

 • încetarea activităţii;

Notificarea trebuie transmisă organului fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a apărut situaţia, prin mijloace electronice atașandu-se documente probatoare.

8. Lunar, pana pe 20 ale lunii urmatoare toti utilizatorii trebuie sa depuna o noua declaratie referitoare la incasarile realizate prin casa de marcat sau o declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate, dupa caz.

9. Alte aspecte importante:

 • HG 479/2003 prevede ca programele de aplicaţie externe, interfaţate cu aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie înregistrate în Biblioteca naţională de programe prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 ( ICI ).

 • Trebuie respectate dispozitiile privind citirea si pastrarea memoriei fiscale si a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic :

-Dispozitivul unic inscriptibil din modulul fiscal -10 ani,

-Registrul special -10 ani,

-Raportul fiscal de închidere zilnică- 5 ani.

10.Legislatie aplicabila:

O.U.G. 28/1999

H.G. 479/2003

O.M.F.P. 4156/2017

O.M.F.P. 627/2018


209 views0 comments
bottom of page